به وبسایت شرکت صنایع پزشکی سرما بهبود سپنتا خوش آمدید

دستگاه توزین و جابجایی بیماران بستری(bedridden)

دستگاه توزین و جابجایی بیماران بستری با همکاری شرکت پانیا صنعت فناوران پاژ محصولی کاربردی برای بخشهای نفرولوژی و مراکز پیوند می باشد.

مهارت ها

در تاریخ

مارس 22, 2020