به وبسایت شرکت صنایع پزشکی سرما بهبود سپنتا خوش آمدید

مقالات مستخرج از کارآزمایی های انجام شده توسط شرکت سرما بهبود، تقدیم می گردد.

(1) نتیجه اولیه کارآزمایی که در چهارمین کنفرانس بین المللی کلینیکال انکولوژی (تهران آذر 1398) ارائه گردید.

http://cong2019.isro.org.ir/wp-content/uploads/2019/09/259-Article-Text-359-1-2-20191105.docx

(2) نتایج تکمیلی کارآزمایی که در یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان (تهران دیماه 1400) ارائه گردید.

 برای دانلود کلیک کنید