به وبسایت شرکت صنایع پزشکی سرما بهبود سپنتا خوش آمدید

(1) مرکز درمانی رضا (ع)

(جهت کارآزمایی و سپس استفاده بیماران مرکز)
http://www.rroc.ir

 

(2) بیمارستان شهید هاشمی نژاد

(جهت کارآزمایی بالینی)

https://hasheminejad.mums.ac.ir

 

(3) مطب دکتر حسین رحیمی

(جهت کارآزمایی و سپس استفاده بیماران مطب)

میدان بیمارستان امام رضا – ساختمان سیمرغ – طبقه 3