به وبسایت شرکت صنایع پزشکی سرما بهبود سپنتا خوش آمدید

دستگاه سرد کننده نوزادان هیپوکسیک – گواهینامه

پروانه تولید

پروانه دستگاه سردکننده نوزاد

ISO 13485

ایمنی الکتریکی IEC

ایمنی مغناطیسی EMC

زیست سازگاری ISO 10993

حساسیت زایی

تحریک زایی

سمیت سلولی