به وبسایت شرکت صنایع پزشکی سرما بهبود سپنتا خوش آمدید

در حال حاضر و پس از اخذ پروانه تولید، تجهیز مراکز مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) کشور، در شهرستانهای خراسان رضوی از جمله مشهد و تربت حیدریه و شرق کشور به ویژه زاهدان آغازگردیده است.